Povraćaj PDV

„Linguistic Systems“  posreduje u postupcima za povraćaj PDV plaćenog u Makedoniji.

U 2018. godini stopa PDV iznosi 18% s tendencijom rasta.

Ove usluge nudimo pravnim subjektima koji su registrovani u državi, sa kojima je Republika Makedonija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. U 2018. godini ovakvi ugovori su zaključeni sa najvećim delom zemalja Evropske Unije (osim sa Hrvatskom), kao i sa Srbijom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i drugim zemljama.

Ako ne znate da li je Vaša država zaključila ovakav ugovor sa Republikom Makedonijom, molimo Vas da nam se obratite.

 

Potrebna dokumenta: sva dokumenta koja dokazuju registraciju pravnog lica kao PDV obveznika i njegovo zakonsko postojanje u državi registracije.

Potvrde plaćanja i fakture za robu i usluge nabavljene u Republici Makedoniji, saglasno listi dozvoljene robe i usluge u utvrđenom minimalnom iznosu.

Druga dokumenta mogu biti potrebna zavisno od slučaja.

 

Vreme trajanja postupka: približno šest meseci do prijema iznosa vraćenog PDV od strane klijenta.

Pružićemo naše usluge i sprovešćemo kompletan postupak i sve povezane aktivnosti kako bi Vam omogućili da realizujete povraćaj PDV za proviziju od 5-10 % VRAĆENOG IZNOSA, zavisno od slučaja i paketa usluga.

Bilo bi nam drago da Vam dostavimo konkretnu ponudu.

 

Molimo Vas, imajte na umu da naše usluge fakturišemo NAKON i SAMO AKO dobijete pozitivnu odluku o povraćaju PDV od makedonskog nadležnog organa.